En medborgarnära partner vid utveckling av nya digitala tjänster

Det talas mycket om värdet av digitalisering, innovation och medskapande, om nytta för skattepengarna och medborgarinflytande. Samtidigt finns det för många exempel på hur lagen om upphandling och existerande ramavtal resulterat i dyra och långt ifrån användarvänliga tjänster, ta historien om öppna skolplattformen som ett exempel. Bäst utdelning per betald skattekrona får vi om myndigheter fokuserar på att tillhandahålla öppna data, API:er och annan digital infrastruktur. Själva produktutvecklingen borde överlåtas till specialiserade tjänsteföretag som kan säkerställa ett agilt arbetssätt i nära anslutning till slutanvändarna, där öppen källkod tillämpas så långt som möjligt.

Teknisk due diligence som en förstudie
Osäker på hur ni borde utveckla eller upphandla en produktidé? Många stora organisationer lider av "business as usual" och saknar tid och kompetens för att förvalta och validera nya idéer för tjänster och produkter. Anlita ett externt expertteam och låt oss iterera tills ni är redo att bygga eller kassera. Vi erbjuder teknisk due diligence som en tjänst där vi i en förstudie analyserar teknik, arkitektur, funktionalitet och design inför er produktutveckling. Vi ser över flera olika alternativ och ger er vår slutgiltiga rekommendation inför er investering.
Användarintervjuer
Förslag på systemarkitektur
Central funktionalitet och designstruktur
Rekommenderade teknikval och arbetssätt
Kravspecifikation & Anbudsunderlag
En bra upphandling förutsätter ett bra anbudsunderlag med en kravspecifikation som efterfrågar precis det som eftersöks. Att skriva en kravspecifikation utan tillräcklig teknisk kompetens eller inblick i vad som är möjligt till vilken insats är därför en stor risk. Vi hjälper er med att precisera exakt vad det är ni söker i tekniska termer och ger även förslag på lämpliga aktörer att efterfråga anbud ifrån.
Precisering av lämpliga funktionella och
icke - funktionella krav
Marknadsundersökning av existerande lösningar
Formulering av request for proposal
Tekniskt stöd vid avtalsförhandling
med leverantörer
Användarcentrerad design
Gränssnittsutveckling är av centralt värde i all produktutveckling. Eftersom att vi konsumerar allt mer digitala verktyg har också våra förväntningar och krav på väl designade tjänster ökat. Ett bra gränssnitt förutsätter en god förståelse för sin användare och designval som stödjer mänskligt beteende och psykologi.
Designval byggt på användarstudier
Mockups och demonstrationer
Rekommendation om lämpliga formspråk och ramverk
Minimal Viable Product
Vi hjälper stora organisationer att testa och validera sina produktidéer genom att bygga Minimum Viable Products (MVPs). Vår design sprint metodik gör det möjligt för team inom stora organisationer att snabbt agera på nya, innovativa idéer och undvika interna IT-flaskhalsar. Syftet är att till låg kostnad snabbt få fram lösningar som kan testas ch utvärderas skarpt mot slutanvändare.
Testbara protyper med öppen källkod
Iterativ utveckling av funktionalitet
Kostnadseffektivt test av koncept

”Uppsala universitet blabiblablia"

Per-Arne Forsberg, avdelningschef på Uppsala Universitet

”Det är så enkelt med Assedon. Vi ställer en fråga och får svar direkt. Det flesta som jobbar i organisationen är beteendevetare. Kunskapen kring teknik varierar stort. Det skapas en enorm frustration om man fastnar på enkla saker som rör e-post, server el dyl. Det där med IT ska helst bara funka."

Maria Mattsson Mähl, VD på AlphaCE

”Det är så enkelt med Assedon. Vi ställer en fråga och får svar direkt. Det flesta som jobbar i organisationen är beteendevetare. Kunskapen kring teknik varierar stort. Det skapas en enorm frustration om man fastnar på enkla saker som rör e-post, server el dyl. Det där med IT ska helst bara funka."

Maria Mattsson Mähl, VD på AlphaCE

Kom igång i
5 Steg

01
Vi har ett startmöte

Efter att vi har kommit i kontakt har vi ett uppstartsmöte. Ni berättar om er och vad ni behöver hjälp med. Vi berättar om oss och vad vi kan göra.

02
Vi gör en kartläggning

Efter behov gör vi en intern överblick kring er problembild och vår möjlighet att hjälpa till.

03
Vi presenterar ett förslag

Byggt på kartläggningen tar vi fram ett lösningsförslag för dig och ditt team. Vi redogör för vad vi tror är en bra väg framåt och varför.

04
Ni får en offert

Efter en diskussion kring förslaget sätter vi ihop en offert innehållande överenskomna delar.

05
Vi är partners!

Väljer ni att tacka ja till offerten sätter vi igång!